SONY

DSLR-A350 - HVL-F20M |相容性資訊

HVL-F20M

安裝 OK *37
ADI 閃燈測光 OK
連拍 OK
P-TTL 閃燈測光 OK
光控制無線控制器
緩慢同步 OK
利用色溫資訊自動調整白平衡 OK
減少紅眼
FEL 鎖

*37  需使用熱靴轉接器 ADP-AMA (選購)。