SONY

DSLR-A350 - HVL-F42AM |相容性資訊

HVL-F42AM

安裝 OK
ADI 閃燈測光 OK
連拍 OK
P-TTL 閃燈測光 OK
自動變焦 OK
高速同步 (HSS) OK
光控制無線遙控 HSS OK
光控制無線遙控閃光燈 OK
光控制無線光比 遙控
緩慢同步 OK
手動閃光 OK
AF 輔助燈 OK
為影像感測器大小優化的自動變焦控制 OK
利用色溫資訊自動調整白平衡 OK