SONY

DSLR-A100 - SAL20F28 |Thông tin tương thích

SAL20F28

20mm F2.8

sample: SAL20F28