SONY

DSLR-A100 - SAL20TC |Thông tin tương thích

SAL20TC

2X Teleconverter

sample: SAL20TC