SONY

DSLR-A100 - SAL35F14G |Thông tin tương thích

SAL35F14G

35mm F1.4 G

sample: SAL35F14G