SONY

DSLR-A100 - SAL50F14 |Thông tin tương thích

SAL50F14

50mm F1.4

sample: SAL50F14