SONY

DSLR-A450 - SAL14TC |Thông tin tương thích

SAL14TC

1.4X Teleconverter

sample: SAL14TC