SONY

DSLR-A450 - SAL500F80 |Thông tin tương thích

SAL500F80

500mm F8 Reflex