SONY

ILCA-77M2 - 2695 |Thông tin tương thích

AF 17-35/2.8-4 (D)