SONY

ILCA-77M2 - SAL500F40G |Thông tin tương thích

SAL500F40G

500mm F4 G SSM

sample: SAL500F40G