SONY

SAL100M28 - SLT-A65 |Thông tin tương thích

SLT-A65