SONY

SAL28F28 - SLT-A77 |Thông tin tương thích

SLT-A77