SONY

SEL16F28 - PXW-FS5 |Kompatibilitetsoplysninger

PXW-FS5

  • SteadyShot understøttes ikke.