SONY

SEL28F20 - NEX-FS100 |Kompatibilitetsoplysninger

NEX-FS100

  • SteadyShot understøttes ikke.