SONY

SLT-A33 - 2551 |Thông tin tương thích

AF 35-70/4