SONY

SLT-A35 - 2551 |Thông tin tương thích

AF 35-70/4