SONY

SLT-A35 - 2554 |Thông tin tương thích

AF 35-105/3.5-4.5