SONY

SLT-A35 - 2556 |Thông tin tương thích

AF 135/2.8