SONY

SLT-A35 - 2558 |Thông tin tương thích

AF 24-50/4