SONY

SLT-A35 - 2562 |Thông tin tương thích

AF 50/1.4