SONY

SLT-A35 - 2579 |Thông tin tương thích

AF 20/2.8