SONY

SLT-A35 - 2588 |Thông tin tương thích

AF 70-210/3.5-4.5