SONY

SLT-A35 - 2592 |Thông tin tương thích

AF 85/1.4