SONY

SLT-A35 - 2597 |Thông tin tương thích

AF 35/2