SONY

SLT-A35 - 2608 |Thông tin tương thích

High Speed AF APO 300/2.8 G