SONY

SLT-A65 - 2550 |Thông tin tương thích

AF 50/1.7