SONY

SLT-A65 - 2551 |Thông tin tương thích

AF 35-70/4