SONY

SLT-A65 - 2555 |Thông tin tương thích

AF 70-210/4