SONY

SLT-A65 - 2566 |Thông tin tương thích

AF 24/2.8