SONY

SLT-A65 - 2579 |Thông tin tương thích

AF 20/2.8