SONY

SLT-A65 - 2612 |Thông tin tương thích

High Speed AF APO 200/2.8 G