SONY

SLT-A65 - 2615 |Thông tin tương thích

AF Xi 28-105/3.5-4.5