SONY

SLT-A65 - 2620 |Thông tin tương thích

AF 28-70/2.8 G