SONY

SLT-A65 - 2624 |Thông tin tương thích

AF PZ 35-80/4-5.6