SONY

SLT-A65 - 2628 |Thông tin tương thích

High Speed AF APO 80-200/2.8 G