SONY

SLT-A65 - 2629 |Thông tin tương thích

AF 85/1.4 G