SONY

SLT-A99 - 2553 |Thông tin tương thích

AF 28-135/4-4.5