SONY

SLT-A99 - 2605 |Thông tin tương thích

AF 35-80/4-5.6