SONY

SLT-A99 - 2616 |Thông tin tương thích

AF Xi 35-200/4.5-5.6