SONY

SLT-A99 - 2618 |Thông tin tương thích

AF Xi 28-80/4-5.6