SONY

SLT-A99 - 2624 |Thông tin tương thích

AF PZ 35-80/4-5.6