SONY

SLT-A99 - 2643 |Thông tin tương thích

AF 35-70/3.5-4.5