SONY

SLT-A99 - 2654 |Thông tin tương thích

AF 17-35/3.5 G