SONY

SLT-A99 - SAL300F28G |Thông tin tương thích

SAL300F28G

300mm F2.8 G

sample: SAL300F28G