PlayMemories Studio

Kampaň na stažení aplikace PlayMemories Studio

Doba kampaně: ~2013.12.31

Produkty zahrnuté do kampaně

„PlayMemories Studio“ je software standardu PlayStation®3. Vysoká výpočetní kapacita konzole PlayStation®3 a její uživatelská přívětivost s ovladačem umožňuje jednoduché a přehledné uspořádání fotografií a filmů s vysokým rozlišením. Je možné je upravovat a sdílet, jako byste hráli hru. Užijte si jejich sdílení s přáteli!

Další informace.

Produkty zahrnuté do kampaně

Jak stáhnout zdarma aplikaci "PlayMemories Studio"

Postupy stahování na zařízení PlayStation®3

 • STEP1
 • STEP2
 • STEP3
PREV
NEXT

Důležité upozornění pro uživatele, kteří stahují prostřednictvím konzole PlayStation®3.

 • *Na jedno vhodné zařízení lze stáhnout pouze jednu (1) kopii tohoto softwaru PlayStation®3.
 • *Po ukončení kampaně nebude bezplatné stažení k dispozici.
 • *Ke stažení tohoto softwaru je vyžadována konzole PlayStation®3 s připojením k internetu.
 • *Připojení k internetu a nezbytná periferní zařízení musí být připravena a zaplacena uživateli.
 • *Obsah této kampaně podléhá změnám nebo zrušení bez předchozího upozornění.
 • *Aby mohli uživatelé používat síť PlayStation®Network, musí vyjádřit svůj souhlas s Podmínkami použití a řídit se jimi.
 • *S veškerými informacemi o uživatelích evidovaných na síti PlayStation®Network je nakládáno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sony Computer Entertainment Inc.

Jiné metody stahování

Kód na stažení softwaru „PlayMemories Studio“ (kód produktu) z PlayStation@Store můžete získat bez jakýchkoli dalších nákladů

Na počítači

 1. Krok 1Připojte svůj výrobek Sony k osobnímu počítači nebo počítači Mac® pomocí rozhraní USB.
 2. Krok 2Aktivujte aplikaci.
 3. Krok 3Vystavte kód produktu.

Na konzoli PlayStation®3

 1. Krok 4Stáhněte si software „PlayMemories Studio“ z „PlayStation®Store“ (*).

* Ke vstupu do obchodu PlayStation®Store je třeba mít účet Sony Entertainment Network a připojení k internetu.

Jak vystavit kód produktu pro stažení softwaru „PlayMemories Studio“

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE SONY PRO KONCOVÉ UŽIVATELE

NEŽ POUŽIJETE TENTO SOFTWARE, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ SMLOUVU. POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU OZNAČUJE VAŠE PŘIJETÍ SMLOUVY.

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE PEČLIVĚ: Tato licenční smlouva pro koncové uživatele ("EULA") je právní smlouva mezi vámi a společností Sony Corporation ("SONY") týkající se (i) softwaru, který je dodáván na CD-ROM/DVD-ROM společně s hardwarovým zařízení, jež prodává společnost SONY nebo její pobočky, a (ii) softwaru, který je možno stáhnout z internetových stránek označených společností SONY nebo jejími pobočkami a používat ((i) a (ii) společně dále jen "SOFTWARE"). Bez ohledu na výše uvedené se software, který má samostatnou licenční smlouvu, řídí takovouto samostatnou licenční smlouvou a je ze SOFTWARU výslovně vyloučen. Instalováním, zkopírováním, stažením či jiným použitím SOFTWARU souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy EULA. Jestliže nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy EULA, společnost SONY vám není ochotna poskytnout na SOFTWARE licenci. V takovém případě nesmíte SOFTWARE používat ani kopírovat a musíte neprodleně kontaktovat společnost SONY, která vám dá další pokyny.

LICENCE NA SOFTWARE

SOFTWARE je chráněn podle zákona o autorském právu a podle mezinárodních dohod o ochraně autorských práv, jakož i podle dalších zákonů a úmluv o ochraně duševního vlastnictví. Na SOFTWARE je vám poskytována licence, není vám prodáván.

UDĚLENÍ LICENCE

Tato smlouva EULA vám uděluje následující nevýhradní práva:
Software. Můžete si nainstalovat jednu kopii SOFTWARU na počítač a používat ji. Pokud není v dokumentaci dodávané se SOFTWAREM nebo na internetových stránkách určených společností SONY uvedeno jinak, můžete si tento SOFTWARE nainstalovat a používat na jeden počítač současně.
Osobní použití. SOFTWARE můžete používat pouze pro osobní použití.
Záložní kopie. Můžete si vytvořit jednu záložní kopii SOFTWARU výhradně pro účely obnovení.

POPIS POŽADAVKŮ, ZÁKAZY, PRÁVA A OMEZENÍ
Omezení dešifrování, dekompilace a rozkladu. SOFTWARE nesmíte ani z části modifikovat, dešifrovat, dekompilovat či rozkládat.
Oddělování Komponentů. Na SOFTWARE je vám poskytnuta licence jako na jeden produkt. Jeho komponenty nesmí být oddělovány pro použití na více než jednom počítači, pokud to společnost SONY výslovně nepovolí.
Datové Soubory. SOFTWARE může automaticky vytvářet datové soubory pro použití se SOFTWAREM. Všechny takovéto datové soubory budou automaticky považovány za součást SOFTWARU.
Ukládání/Použití v Síti. SOFTWARE nesmíte používat v síti ani distribuovat na jiné počítače pomocí sítě, pokud není v dokumentaci dodávané společně se SOFTWAREM výslovně uvedeno jinak.
Pronájem. SOFTWARE nesmíte pronajímat ani přenechávat za úplatu.
Převod SOFTWARU. Všechna svá práva podle této smlouvy EULA můžete trvale převést, pokud si neponecháte žádné kopie, převedete SOFTWARE (včetně všech kopií, komponentů, médií a tiskovin, všech verzí a všech upgradů SOFTWARU a této smlouvy EULA) a pokud se nabyvatel zaváže přijmout podmínky této smlouvy EULA.
Vypovězení Smlouvy. Bez dotčení ostatních práv může společnost SONY tuto smlouvu EULA vypovědět, jestliže nebudete dodržovat její podmínky. V takovém případě musíte do dvou týdnů zničit anebo vymazat všechny kopie SOFTWARU a všechny jeho součásti a poskytnout společnosti SONY důkaz o takovémto zničení anebo vymazání. Ustanovení následujících článků platí i po vypovězení této smlouvy EULA:
Vypovězení Smlouvy
AUTORSKÁ PRÁVA
VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE
OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
SBĚR DAT A MONITOROVÁNÍ SOFTWARU
ODDĚLITELNOST a
ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Závislý Software. Software, síťové služby či produkty jiné než SOFTWARE, na nichž může fungování SOFTWARU záviset, mohou být přerušeny či ukončeny podle rozhodnutí dodavatelů (dodavatelů softwaru, poskytovatelů služeb nebo společnosti SONY). Společnost SONY a její dodavatelé nezaručují, že tento software, síťové služby či jiné produkty budou stále dostupné nebo že budou fungovat bez přerušení či úprav.

AUTORSKÁ PRÁVA

Všechna vlastnická a autorská práva na SOFTWARE (zejména na všechna zobrazení, fotografie, animace, obrazové nahrávky, zvukové nahrávky, hudbu, text a "applety" zahrnuté do SOFTWARU) a na všechny kopie SOFTWARU jsou vlastnictvím společnosti SONY nebo jejích dodavatelů. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena touto smlouvou EULA, si vyhrazuje společnost SONY.

POUŽITÍ SOFTWARU S MATERIÁLY CHRÁNĚNÝMI AUTORSKÝM PRÁVEM

SOFTWARE umožňuje, abyste jej použili na skladování, zpracování a používání obsahu vytvořeného vámi a třetími stranami. Takovýto obsah může být chráněn podle autorského zákona, jiných zákonů na ochranu duševního vlastnictví anebo smlouvami. Zavazujete se používat SOFTWARE pouze v souladu se všemi takovýmito zákony a smlouvami, které se na uvedený obsah vztahují. Souhlasíte, že společnost SONY může učinit patřičná opatření na ochranu autorských práv na obsah uložený, zpracovaný či používaný pomocí SOFTWARU. Mezi takováto opatření patří zejména počítání frekvence zálohování a obnovování pomocí některých funkcí SOFTWARU, odmítnutí vaší žádosti o obnovení dat pomocí některých funkcí SOFTWARU a vypovězení této smlouvy EULA v případě, že budete tento SOFTWARE používat neoprávněně.

VYSOCE RIZIKOVÉ ČINNOSTI

SOFTWARE není tolerantní na chyby a není určen, vyráběn ani zamýšlen pro použití či další prodej jako on-line řídicí zařízení v nebezpečném prostředí, které vyžaduje bezporuchový výkon, jako je provoz jaderných zařízení, letecká navigace nebo komunikační systémy, řízení letového provozu, přístroje na přímou podporu životních funkcí nebo zbraňové systémy, v nichž by selhání SOFTWARU mohlo vést k úmrtí, poškození zdraví nebo závažné škodě na majetku či životním prostředí ("Vysoce Rizikové Činnosti"). Společnost SONY a její dodavatelé výslovně odmítají jakoukoli zvláštní či implikovanou záruku vhodnosti pro Vysoce Rizikové Činnosti.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA NOSIČE CD-ROM/DVD-ROM

Pokud je SOFTWARE dodáván na nosičích CD-ROM nebo DVD-ROM, společnost SONY zaručuje, že nosiče CD-ROM nebo DVD-ROM, na nichž je vám SOFTWARE dodán, budou za normálního používání bezvadné materiálem i provedením po dobu 90 (devadesáti) dnů od data dodání. Tato omezená záruka se vztahuje pouze na vás jako na originálního držitele licence. Veškerá odpovědnost společnosti SONY a váš jediný nárok na odškodnění spočívá ve výměně nosiče CD-ROM nebo DVD-ROM, který nesplňuje omezenou záruku společnosti SONY a který bude společnosti SONY vrácen s dokladem o nákupu ve formě pokladního dokladu (který je důkazem, že příslušný nosič CD-ROM nebo DVD-ROM je v záruční lhůtě). Společnost SONY není povinna vyměnit disk poškozený v důsledku nehody, zneužití či nesprávného použití. VŠECHNY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA NOSIČE CD-ROM NEBO DVD-ROM VČETNĚ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL JSOU OMEZENY TRVÁNÍM NA 90 (DEVADESÁT) DNŮ OD DATA DODÁNÍ. V NĚKTERÝCH JURISDIKCÍCH NENÍ MOŽNÉ OMEZIT DÉLKU TRVÁNÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, PROTO SE TATO OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ PRÁVA ZE ZÁKONA A MŮŽETE MÍT I JINÁ PRÁVA V ZÁVISLOSTI NA KONKRÉTNÍ JURISDIKCI.

VYLOUČENÍ ZÁRUKY NA SOFTWARE

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání SOFTWARU je na vaše výhradní riziko. SOFTWARE je poskytován tak, "JAK JE", a bez záruky jakéhokoli druhu a společnost SONY a její poskytovatelé licence (společnost SONY a její poskytovatelé licence dále jen společně "SONY") TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTAJÍ VŠECHNY VÝSLOVNÉ ČI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, ZEJMÉNA IMPLIKOVANOU ZÁRUKU PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SONY NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ V SOFTWARU BUDOU SPLŇOVAT VAŠE POŽADAVKY ANI ŽE FUNGOVÁNÍ SOFTWARU BUDE SPRÁVNÉ. SPOLEČNOST SONY DÁLE NEZARUČUJE ANI NEDÁVÁ ŽÁDNÉ UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝSLEDKŮ POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU Z HLEDISKA JEHO SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI ČI JINAK. ŽÁDNÁ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ SONY NEBO OPRÁVNĚNÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SONY NEZAKLÁDÁ ZÁRUKU ANI JINAK NEROZŠIŘUJE ROZSAH TÉTO ZÁRUKY. POKUD SE UKÁŽE, ŽE JE SOFTWARE VADNÝ, VEŠKERÉ NÁKLADY NA POTŘEBNÝ SERVIS, OPRAVU ČI NÁPRAVU PŘEBÍRÁTE VY (A NIKOLI SPOLEČNOST SONY NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SONY). NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

Společnost SONY neposkytuje žádnou záruku, že počítačový hardware a software nebude poškozen SOFTWAREM nebo daty staženými pomocí SOFTWARU. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že používání SOFTWARU je na vaše výhradní riziko a že nesete odpovědnost za instalaci SOFTWARU a používání SOFTWARU.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

SPOLEČNOST SONY, JEJÍ POBOČKY A JEJICH PŘÍSLUŠNÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BUDOU DÁLE SPOLEČNĚ NAZÝVÁNI "SONY". SPOLEČNOST SONY NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ NÁHODNÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY ZA PORUŠENÍ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, PORUŠENÍ SMLOUVY, ZANEDBÁNÍ, ABSOLUTNÍ ODPOVĚDNOST NEBO JAKOUKOLI JINOU PRÁVNÍ TEORII VZTAHUJÍCÍ SE K TOMUTO SOFTWARU. UVEDENÉ ŠKODY ZAHRNUJÍ ZEJMÉNA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU PŘÍJMU, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU POUŽITÍ SOFTWARU NEBO SOUVISEJÍCÍHO HARDWARU, PROSTOJ A UŽIVATELSKÝ ČAS, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SONY BYLA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCHTO ŠKOD UPOZORNĚNA. VEŠKERÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI SONY PODLE JAKÉHOKOLI USTANOVENÍ TÉTO SMLOUVY EULA BUDE V KAŽDÉM PŘÍPADĚ OMEZENA NA SKUTEČNĚ ZAPLACENOU ČÁSTKU ALOKOVATELNOU K PŘÍSLUŠNÉMU SOFTWARU. NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁSLEDNÝCH ČI NÁHODNÝCH ŠKOD, PROTO SE VÝŠE UVEDENÉ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

SBĚR A MONITOROVÁNÍ SOFTWAROVÝCH DAT

SOFTWARE obsahuje funkce, pomocí nichž může společnost SONY anebo třetí strany sbírat data z počítačů a zařízení, jež SOFTWARE používají nebo s ním spolupracují, a tyto počítače a zařízení řídit anebo monitorovat. Tímto souhlasíte, že k takovýmto činnostem může dojít. Aktuální znění zásad ochrany osobních údajů platných ve společnosti SONY najdete na příslušné kontaktní adrese pro daný stát.

FUNKCE AUTOMATICKÉ AKTUALIZACE

Společnost SONY nebo třetí strany mohou občas automaticky aktualizovat nebo jinak modifikovat SOFTWARE, a to zejména za účelem posílení bezpečnostních funkcí, opravy chyb a zlepšení funkcí a v době, kdy jste spojeni se servery společnosti SONY nebo servery třetích stran či jinak. Takovéto aktualizace nebo modifikace mohou vymazat nebo změnit charakter funkcí či jiných aspektů SOFTWARU, a to včetně funkcí, na něž případně spoléháte. Tímto souhlasíte, že k takovýmto činnostem může dojít podle výhradního uvážení společnosti SONY a že společnost SONY může podmínit další používání SOFTWARU tím, že si nainstalujete všechny takovéto aktualizace nebo modifikace a že s nimi budete souhlasit. Všechny aktualizace/modifikace budou pro účely této smlouvy EULA považovány za součást SOFTWARU. Přijetím této smlouvy EULA souhlasíte s takovýmito aktualizacemi/modifikacemi.

EXPORT

Budete dodržovat všechny platné dovozní, vývozní a celní zákony a předpisy, pokud budete používat SOFTWARE mimo území státu, v němž máte trvalý pobyt.

ODDĚLITELNOST

Bude-li kterákoli část této smlouvy EULA shledána neplatnou či nevymahatelnou, zůstávají ostatní části v platnosti.

ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Tato smlouva EULA se bude řídit podle zákonů Japonska bez ohledu na ustanovení o střetu zákonů. Smluvní strany se tímto podřizují nevýhradní jurisdikci soudů v Japonsku.

ZMĚNY SMLOUVY

SPOLEČNOST SONY SI VYHRAZUJE PRÁVO NOVELIZOVAT DLE SVÉHO VÝHRADNÍHO UVÁŽENÍ KONKRÉTNÍ PODMÍNKY LICENCE TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU, O ČEMŽ VÁS UVĚDOMÍ ZPRÁVOU NA E-MAILOVOU ADRESU, KTEROU JSTE POSKYTLI SPOLEČNOSTI SONY PŘI REGISTRACI, ZVEŘEJNĚNÍM NOVELIZOVANÝCH PODMÍNEK NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH SPOLEČNOSTI SONY NEBO JINÝM PRÁVNĚ UZNATELNÝM ZPŮSOBEM. Jestliže nebudete souhlasit s novelizovanými podmínkami, o nichž vás společnost SONY uvědomí před jejich účinností, musíte přestat SOFTWARE používat. Vaše další používání SOFTWARU i po oznámení změn bude považováno za váš souhlas s příslušnou novelizací.

OPRÁVNĚNÁ TŘETÍ STRANA

Pro všechny účely této smlouvy EULA bude každý poskytovatel licence na jakoukoli část SOFTWARU pro společnost SONY výslovně považován za zamýšlenou oprávněnou třetí stranu této smlouvy EULA a bude oprávněn k vymáhání podmínek této smlouvy EULA.

Budete-li mít jakékoli dotazy k této smlouvě EULA nebo k této omezené záruce, můžete se obrátit na společnost SONY na příslušné kontaktní adrese daného státu.

200904-08

Další ustanovení 1

Na server společnosti Sony budou k ověření výrobků odeslány následující informace o výrobcích Sony vlastněných uživatelem a o počítačích.
- Čísla modelů a sériová čísla (nevratně převedená na náhodné číslice) výrobků Sony připojených k počítači přes rozhraní USB.
- Země, oblast a nastavení jazyka počítače uživatele.
*Nebudou zahrnuty žádné informace umožňující identifikaci uživatelů.

Podmínky poskytování služeb pro kód produktu

Ke "kódu produktu" se mohou vztahovat další pravidla nebo podmínky.
"Kód produktu" nemusí být vystaven ve všech zemích pro všechny uživatele a může podléhat věkovému omezení.
"Kód produktu" lze použít pouze v uvedeném časovém období a v souladu s uvedenými pravidly a podmínkami.
Pokud není uvedeno jinak, nelze "kód produktu" darovat ani prodat jinému uživateli, než je uživatel uvedený pro daný kód.

Důležité upozornění pro uživatele, kteří stahují prostřednictvím počítače.

 • *Za jeden nákup libovolného produktu zahrnutého do kampaně lze stáhnout jeden software standardu PlayStation®3.
 • *Vystavte kód produktu co nejdříve, protože po skončení kampaně to již z žádných důvodů nebude možné.
 • *Kód produktu může ztratit platnost, pokud by pro jeho vystavení byl použit neoprávněný postup.
 • *Je zakázáno předávat kód třetím stranám za účelem zisku.
 • *Pro vytvoření kódu produktu potřebného ke stažení softwaru bez dalších nákladů je potřeba počítač s připojením k internetu
 • *Uživatelé budou potřebovat vlastní počítač, připojení k internetu a konzoli PlayStation®3. Náklady na nákup těchto produktů a připojení k internetu hradí uživatel.
 • *Kampaň může být ukončena nebo změněna bez předchozího upozornění.
 • *Po vyslovení souhlasu s podmínkami poskytování služeb musí uživatelé dodržovat pravidla používání "Kódu produktu".
 • *Uživatelé musí souhlasit se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Sony Computer Entertainment týkajícími se zacházení s osobními údaji uživatelů v síti PlayStation®Network.

Otázky a odpovědi

Dotazy k této kampani:

Klikněte na tlačítko "Vyberte zemi a oblast", potom vyberte svou zemi a oblast a přejdete na stránku podpory.

Vyberte zemi a oblast