Przewodnik pomocniczy

1. Przygotowanie

 • Wymagana jest rejestracja użytkownika w serwisie Ustream (obecnie IBM Video Streaming).
  https://video.ibm.com/
 • Przygotuj następujące elementy.

  - Kabel USB dostarczony z kamerą
  - Smartfon (z funkcją tetheringu) lub środowisko sieciowe Wi-Fi(*), które umożliwia połączenie z kamerą przez sieć Wi-Fi

* Aby sprawdzić ustawienia tetheringu smartfona lub ustawienia sieci Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona lub routera Wi-Fi.Aby uzyskać więcej informacji o środowisku sieciowym Wi-Fi, skontaktuj się z dostawcą usług sieciowych.

2. Procedura konfiguracji

Na komputerze musi być dostępne połączenie internetowe przez cały czas wykonywania tej procedury konfiguracji.

Procedura 1. Połączenie z komputerem kamery obsługującej przesyłanie strumienia na żywo

W przypadku kamery „Handycam” upewnij się, że ustawienia kamery są zgodne z poniższymi.

 1. Włącz kamerę, a następnie połącz komputer i kamerę za pomocą dostarczonego kabla USB.

Jeśli nie będzie można wykryć połączenia USB między komputerem a kamerą, na komputerze zostanie wyświetlony komunikat informujący o braku możliwości wykrycia kamery. Spróbuj wykonać następujące czynności.

 • Odłącz kabel USB i podłącz go ponownie.
 • Jeśli komputer ma kilka portów USB, spróbuj podłączyć kabel USB do innego portu USB.
 1. Upewnij się, że ikona (dysk wymienny) lub (dysk wymienny) zostaje wyświetlona na pasku zadań w prawym dolnym rogu ekranu komputera. Ikona może się nie pojawić w zależności od sytuacji.
 • Nie wyłączaj kamery do momentu zakończenia konfiguracji sieci.
 • Uważaj, aby podczas procedury konfiguracji nie odłączyć akumulatora lub przypadkowo nie odłączyć kabla USB.
 1. Kliknij przycisk [Dalej].

Jeśli pojawi się komunikat informujący, że nie została wykryta zgodna kamera, sprawdź następujące możliwości.

 • Wystąpił błąd połączenia między kamerą a komputerem.
 • Kamera jest wyłączona.
 • Model kamery nie jest zgodny.
 • Oprogramowanie systemowe kamery HDR-AS100V nie jest aktualne.

Procedura 2. Konfiguracja sieci

Wybierz sieć Wi-Fi w celu połączenia kamery.

Te ustawienia są wymagane tylko dla kamery Action Cam.
W przypadku kamery Handycam punkty dostępu są rejestrowane przez wykonanie operacji na kamerze. Metodę rejestracji przedstawia przewodnik pomocniczy kamery.

 1. Kliknij pozycję [Wi-Fi] po lewej stronie ekranu „Narzędzie konfiguracji sieci”.
  Włącz ustawienie połączenia Wi-Fi komputera i kliknij opcję [Choose], podczas gdy urządzenie, które zostanie połączone z kamerą (funkcja tetheringu smartfona lub router Wi-Fi), jest aktywne. Z listy identyfikatorów SSID sieci, które zostały wykryte przez komputer, wybierz identyfikator SSID sieci, z którą należy nawiązać połączenie, kliknij przycisk [OK] i wprowadź hasło w polu [Hasło].
  Możesz także wprowadzić bezpośrednio ustawienia [Nazwa sieci], [Metoda zabezpieczeń] i [Hasło].

Aby sprawdzić ustawienia tetheringu smartfona lub ustawienia sieci Wi-Fi, zapoznaj się z instrukcją obsługi smartfona lub routera Wi-Fi. Aby uzyskać więcej informacji o środowisku sieciowym Wi-Fi, skontaktuj się z dostawcą usług sieciowych.

Procedura 3. Streaming Services

Wprowadź swoje konto i określ ustawienia związane z usługą przesyłania strumieniowego.

 1. Zaloguj się przy użyciu identyfikatora IBMid.
  https://video.ibm.com/
 1. Po wyświetleniu ekranu „Dashboard overview”, wybierz [Integration & apps] → [Device passwords] → [Add device].
 1. Wpisz wybraną nazwę Device name i wybierz [Create password].
 1. Zostaną wyświetlone Device username i Device password.
  Device username i Device password będą wykorzystywane do łączenia się z USTREAM (obecnie IBM Video Streaming), więc zanotuj je.
  Następnie wybierz [Done].
 1. Kliknij pozycję [Usługi transmisji strumieniowej] po lewej stronie ekranu „Narzędzie konfiguracji sieci” i kliknij opcję [Połącz], aby określić dane konta usługi strumieniowego przesyłania wideo Ustream (obecnie IBM Video Streaming).
 1. Ekran [Połącz] jest wyświetlany na oddzielnym ekranie.
  Wpisz Device username i Device password ustawione w punkcie 4, aby się zalogować.
  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie dla poniższych ustawień.
  ①Wpisz Device username w pozycji [Nazwa użytkownika lub adres e-mail].
  ②Wpisz Device password w pozycji [Hasło].

Procedura 4. Ustawienia serwisów społecznościowych

Funkcja automatycznego publikowania w sieciach społecznościowych po rozpoczęciu transmisji strumieniowej na żywo nie jest już dostępna z powodu zmian specyfikacji wprowadzonych przez portale Facebook i Twitter.

 1. Po kliknięciu opcji Połącz pojawi się ekran, na którym można skonfigurować informacje dotyczące konta, jednak komunikaty nie mogą zostać opublikowane nawet w przypadku skonfigurowania informacji o koncie użytkownika.
 1. Jeśli w kamerze wybrano ustawienie Media społecznościowe, zgodnie z którymi miejscem docelowym publikacji komunikatu jest portal Twitter i Facebook, w kamerze wyświetli się komunikat o błędzie dotyczący publikacji komunikatu po rozpoczęciu transmisji strumieniowej na żywo. Aby zapobiec występowaniu tego problemu, zgodnie ze wskazówkami poniżej należy odznaczyć portale Twitter i Facebook w ustawieniu Media społecznościowe, a następnie wykonać polecenie „Przenieś do kamery”. Ustawienie Media społecznościowe w kamerze zostanie wyłączone.

Procedura 5. Przenoszenie ustawień sieci do kamery

Potwierdź ustawienia i przenieś je do kamery.

 1. Po kliknięciu opcji [Przenieś do kamery] w prawym dolnym rogu ekranu „Narzędzie konfiguracji sieci” zostanie wyświetlony ekran ze skonfigurowanymi ustawieniami. Sprawdź zawartość i kliknij przycisk [OK].
 1. Po zakończeniu przesyłania kliknij przycisk [OK] i zamknij ekran „Narzędzie konfiguracji sieci”.Procedura konfiguracji została zakończona. Odłącz kamerę od komputera. Jeśli zamierzasz przesyłać strumień wideo na żywo po raz pierwszy, zaleca się wcześniejsze wykonanie strumienia testowego w środowisku gotowym do obsługi przesyłania strumieniowego.
 • W przypadku tej konfiguracji Twoje informacje osobiste (dane logowania do konta Ustream (obecnie IBM Video Streaming), Twitter i Facebook) zostaną ustawione w kamerze. Jeśli planujesz przekazanie lub utylizację kamery, pamiętaj o zresetowaniu kamery.
 • Przed rozpoczęciem przesyłania strumienia upewnij się, że w kamerze ustawiono prawidłową datę i godzinę.