SONY

HVL-F32M - FDR-AXP55 |相容性資訊

FDR-AXP55

安裝 OK
ADI 閃燈測光
連拍 OK
P-TTL 閃燈測光 OK
自動變焦 OK
高速同步 (HSS)
光控制無線遙控 HSS
光控制無線遙控閃光燈
光控制無線控制器
緩慢同步
類比
多重閃光
手動閃光
為影像感測器大小優化的自動變焦控制 OK
利用色溫資訊自動調整白平衡 OK
減少紅眼 OK
FEL 鎖