SONY

HVL-F32M - SLT-A37 |相容性資訊

SLT-A37

安裝 OK *37
ADI 閃燈測光 OK
連拍 OK
P-TTL 閃燈測光 OK
自動變焦 OK
高速同步 (HSS) OK
光控制無線遙控 HSS OK *11
光控制無線遙控閃光燈 OK *11
光控制無線控制器 OK *7,11
緩慢同步 OK
類比
多重閃光
手動閃光 OK
為影像感測器大小優化的自動變焦控制 OK
利用色溫資訊自動調整白平衡 OK
減少紅眼 OK
FEL 鎖

*7  需要獨立的無線遙控閃光燈。

*11  可以在 Remote1 群組中使用。 無法在 Remote2 群組中使用。

*37  需使用熱靴轉接器 ADP-AMA (選購)。