SONY

HVL-F60M - NEX-VG30 |相容性資訊

NEX-VG30

安裝 OK
ADI 閃燈測光
連拍 OK
P-TTL 閃燈測光 OK
自動變焦 OK
閃光範圍顯示 OK
高速同步 (HSS) OK
光控制無線遙控 HSS
光控制無線遙控閃光燈
光控制無線控制器
光控制無線光比 控制器
光控制無線光比 遙控
緩慢同步 OK
類比 OK
多重閃光 OK *6
手動閃光 OK *6
AF 輔助燈
為影像感測器大小優化的自動變焦控制 OK
利用色溫資訊自動調整白平衡 OK
減少紅眼 OK
閃光補償 OK
FEL 鎖

*6  您可以設定手動閃光燈設定 (所有相機模式中均提供),即可使用無線閃光燈。