SONY

XLR-K2M - NEX-VG30 |Compatibility Information

NEX-VG30

  • Fully compatible